ผอ.นิติวิทย์ฯ เผยปีหน้า เร่งดันงานร่างกม. เพื่อเป็นกลไกให้ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

“ผอ.นิติวิทยาศาสตร์” เผยปีหน้า เร่งดันงานร่างกฎหมาย ตาม รธน.หมวดปฏิรูปประเทศ ย้ำเพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเสมอภาค เท่าเทียม

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่กำหนดบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเนื้อหาว่าด้วยการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา ที่กำหนดให้นิติวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวมถึงให้มีบริการทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อให้การตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นมีทางเลือก ล่าสุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือต่อการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ในเนื้อหามีสาระสำคัญ คือ ให้มีคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดทิศทางด้านนโยบายของประเทศ, จัดทำแผนงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในปี 2564 มีแผนในการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ด้านการพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เสนอร่างพระราชบัญญัติฐานข้อมูลสารพันธุกรรม พ.ศ…. (เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บ DNA และอัตลักษณ์บุคคล) ศึกษาความเป็นไปได้ของร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์ และยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายและดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 ให้เป็นร่าง พ.ร.บ. หน่วยงานได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)  ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ใน กมธ. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานอนุกมธ. ซึ่งนำคณะกมธ. อาทิ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. เข้าตรวจราชการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะอนุกมธ.ฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะต่อการจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับพิธีสารมินนิโซต้า ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน กรณีสงสัยว่าการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. 2016) เพื่อให้มีมาตรฐานสากลจะทำให้ได้รับการยอมรับในการดำเนินการระดับนานาชาติและการยกระดับจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558  เป็นพ.ร.บ. เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการจัดการศพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านมาตรฐานการจัดเก็บศพและมาตรฐานการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล หากยกระดับเป็นกฎหมายได้ จะทำให้การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างนำเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

แสดงความเห็น