“สัมฤทธิ์” จี้ สถ.ศึกษาการจัดเก็บภาษีโครงการกังหันลม เหตุขาดรายได้พัฒนาพื้นที่

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นเรื่องกังหันลมว่า จังหวัดชัยภูมิมีต้นกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 188 ต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิต 87 ต้น อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอซับใหญ่อีก 68 ต้น ตั้งแต่ก่อสร้างมาประมาณ 5 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บภาษีมาโดยตลอด แต่ในขณะนี้ไม่สามารถจัดเก็บได้ เพราะคู่มือของการชำระภาษีท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ระบุว่ากังหันลมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดรายได้ในการนำไปพัฒนาพื้นที่และดูแลคุณภาพชีวิตของราษฎร ซึ่งในประเด็นนี้ ตนเองกังวลและห่วงใย เพราะว่า ก่อนการก่อสร้าง จะต้องมีการทำประชาคม และในการทำประชาคม เจ้าของโครงการและหน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า หากมีการก่อสร้างกังหันลม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดเก็บภาษีได้จำนวนมาก จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การทำประชาคมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้ดังเดิม หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ เชื่อว่า จะสร้างปัญหา สร้างข้อพิพาทให้เกิดขึ้นระหว่างราษฎรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของโครงการกังหันลมอย่างแน่นอน

แสดงความเห็น