ยธ.-แรงงาน รับลูกนายกฯ ทำ MOU พัฒนาผู้ต้องขังให้มีสกิลทางอาชีพ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 กระทรวง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนการร่วมงาน นายสมศักดิ์ และ ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้เดินชมบูธกิจกรรม ที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขัง เช่น กระถางต้นไม้แบบทันสมัยที่เป็นรูปหนุมาน เครื่องสาน และร้านกาแฟที่ทำโดยผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ อดีตผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำแล้วสามารถทำอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น นายอัครินทร์ ปูรี ช่างทำกีต้าร์ชื่อดัง ที่เวลานี้มีคิวการสั่งทำกีต้าร์ยาวถึง 2 ปี นายเฉลิมพร สวัสดิ์สุข นักมวยชื่อดังที่ขณะนี้ได้เปิดโรงเรียนสอนมวยเป็นของตัวเอง นายสุรวัจน์ ยุพรภักดีโรจน์ ที่ขณะนี้เป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พิธีลงนามข้อตกลงนี้ เกิดขึ้นจากคำปรารภของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงานได้นำมาสานต่อเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึง การฝึกฝนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ สามารถอยู่ในสังคมอย่างคนปกติ เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะสร้างขีดความสามารถของประเทศ 

โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2560-2562 มีผู้ผ่านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนในสถานพินิจกว่า 2 หมื่นคน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ตนมีแนวนโยบายที่จะยกระดับความร่วมมือและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีหน้าที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

ส่วนทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะมีหน้าที่แนะแนวอาชีพ จัดหาตำแหน่งงานว่าง ประสานและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการหรือนายจ้าง ส่งเสริมการมีงานทำโดยจัดสาธิต การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น จัดวิทยากรให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การออกวุฒิบัตร การบรรจุงาน จัดหาแหล่งทุนและประเมินผล

“ผมมุ่งหวังว่าการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและพ้นโทษออกไปจะมีงานทำเหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งส่วนสำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสทางอาชีพ ซึ่งมีอีกมากมายที่ลงทุนไม่มากและสามารถทำได้เมื่อพ้นโทษ ผมจึงนึกถึงคำปรารภของนายกฯที่พูดกับผม ว่าอยากให้ผู้ต้องขังสามารถฝึกสุนัขได้ จากนี้ตนจะวางแผนหาพื้นที่ดำเนินการต่อไป ผมให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจได้ เรื่องนี้จะเป็นนโยบายสำคัญอีกเรื่องที่ผมจะเดินหน้าทำให้สำเร็จ” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่ารัฐบาลมีแนวทางพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นคง ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้โอกาสในการมีอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้ปกติและเป็นกำลังของแรงงานที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจัดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ การนวด มีผู้ผ่านการทดสอบ 8,084 คน 

การลงนามในครั้งนี้เรามีเป้าหมายบูรณาการร่วมกัน เรามีความพร้อมและให้การสนับสนุน ทั้งการแนะแนวอาชีพ การทดสอบ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีงานทำหลังพ้นโทษแล้ว รวมถึงการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคม เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นรากฐานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

แสดงความเห็น