“พรรณสิริ” ชู วิสาหกิจชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิดระบาด

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดร้ายแรง นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แอลกอฮอสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมสื่อสาร และติดตามการเข้าถึงนโยบาย การเยียวยารูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโรคระบาดเบาบางลง โดยเฉพาะ

ภาคเกษตรกรรมที่พบว่าจะเดือดร้อนกันในระยะยาว ทั้งในด้านการปลูก การพัฒนาผลผลิต การขายผลผลิต และราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ ชาวสวน เป็นอย่างยิ่ง

“การจัดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยลดสภาพปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาด้านแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน การเข้าถึงเงินทุน การเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ และปัญหาด้านอื่นๆตามการเพาะปลูกแต่ละประเภท การรวมกลุ่มกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ตั้งแต่การปลูก การพัฒนาผลผลิต การขาย ก็จะสามารถต่อรอง หรือเป็นผู้กำหนดราคาได้อีกด้วย สำคัญย่ิงเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมที่สุด”

สำหรับจังหวัดสุโขทัย ได้มีการหารือและเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถึงที่ เช่น กลุ่มเกษตรพืชสวนมะปรางมะม่วง กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชไร่ กลุ่มสมุนไพรแปรรูป รวมทั้งเข้ารับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ สวนไร่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มต่างๆ พร้อมได้แนะนำให้มีการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีด้านการผลิต การขายออนไลน์ การจัดทำโครงการพร้อมรับการสนับสนุนภาครัฐ พร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยการทันที สร้างความประทับใจแก่พี่น้องเป็นอย่างยิ่ง

“วิสาหกิจชุมชน จะเป็นระบบการจัดการที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชุมชน  มีเกษตรจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย  และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ในแนวทางของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ควบคู่และต่อยอดกันไปได้อย่างกลมกลืนโดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีการดำเนินงานและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ดีมาแล้วในหลายๆจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุโขทัยชึ่งมี นายโกวิท ทรงคุณ เป็นประธานฯ  ทั้งนี้ภายใต้นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนไว้แล้วอย่างดียิ่ง” 

แสดงความเห็น