ทส. รวมพลังเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ภายใต้แนวคิด “ป่าชุมชน…เพื่อชีวิต”

ทส. รวมพลังเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” 24 พฤษภาคมนี้ภายใต้แนวคิด “ป่าชุมชน…เพื่อชีวิต” Community Forest For Life

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับการจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะสืบสานพระราชปณิธานด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างยั่งยืนสืบไป ภายใต้แนวคิด “ป่าชุมชน…เพื่อชีวิต” Community Forest For Life

ซึ่งภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล เพื่อให้ป่าเป็นฐานทรัพยากรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 คลินิกป่าชุมชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน นิทรรศการผลผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเครือข่ายป่าชุมชน โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งจะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

การมอบถ้วยรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 และภาคีภาคเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบเช็คเงินอุดหนุนให้กับป่าชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการเดินรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึก สร้างการรับรู้ “24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จากโรงแรมริมปาว ไปถึงสวนสาธารระกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 อาทิเช่น การปลูกเสริมป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

แสดงความเห็น