“สมศักดิ์” แจง ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้บุคคลหลากหลายทางเพศตั้งครอบครัวได้ 

“สมศักดิ์” แจงสภาฯ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้บุคคลหลากหลายทางเพศตั้งครอบครัวได้ เพื่อความเสมอภาค ชี้ ช่วยขจัดความไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ เผย ศึกษาฟังความเห็นรอบด้านแล้ว 

ที่รัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงถึงร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เสนอร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต โดยมีหลักการ คือ เป็นการรองรับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฎิบัติ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย ในการจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว และขจัดความไม่เป็นธรรม ที่อาจก่อให้เกิดในครอบครัวหลากหลายทางเพศ เช่น การที่คู่ชีวิตไม่สามารถจัดการทรัพย์สินที่ทำมาร่วมกันได้ สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรม สิทธิจัดการแทนผู้เสียหายในการดำเนินคดี สิทธิในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ยังช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้และเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกัน ที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายใด อนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สามารถจดทะเบียนสมรสได้ เพราะการจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องสมรสระหว่างชาย และหญิง เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริง มีคู่รักหลากหลายทางเพศจำนวนมาก จึงควรบัญญัติกฏหมาย เพื่อรับรองความสัมพันธ์ โดยร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ได้พัฒนามาจากการศึกษาด้านมนุษยชน ด้านต่างประเทศ ด้านศาสนา ตลอดจนบริบทของสังคมไทย พร้อมมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เรียบร้อยแล้ว

แสดงความเห็น