มติเอกฉันท์ กกต. เลือก “แสวง บุญมี ” นั่งตำแหน่งเลขาธิการ กกต. คนใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจ้งว่า วันนี้สำนักงานกกต.ได้เสนอรายงานของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ กกต.พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. โดยกกต.ได้มีมติเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายแสวง บุญมี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.

โดยในการนี้ สำนักงานกกต. จะเสนอประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ให้ประธานกกต.ลงนาม และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกจากตำแหน่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และสำนักงานกกต.จะได้เสนอสัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งให้กกต.พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ต่อไป

แสดงความเห็น