รมว.ยุติธรรม เปิดเวิร์คช็อปพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยชุมชน

รมว.ยุติธรรม เปิดเวิร์คช็อปพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวนครพนมเป็นจังหวัดที่ 2 เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงยุติธรรมกับมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากแนวคิด “ถ้าสังคมรับรู้ มีบุคคลอันตรายอยู่ในสังคมนั้น ก็จะไม่มีใครเสียชีวิต” ที่ปรากฏตัวอย่างจากต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม จึงแสวงหาวิธีการที่ได้ผลเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย ที่จะเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดในลักษณะสะเทือนขวัญ หรือมีความเสี่ยงด้วยการพักการลงโทษออกมาปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับประชาชน โดยมีมาตรการคุมความประพฤติ รวมทั้งนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้และนำอาสามัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล สงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ นับเป็นโอกาสสำคัญ สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่เคยมีพฤติกรรมร้ายแรงได้กลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ที่มีมาตรการทางกฎหมายของกรมคุมประพฤติ มาตรการทางสังคมที่เหมาะสมรองรับความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน  

ขณะที่ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงมุมมองของผู้หญิงกับการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำจากปัญหาอาชญากรรมสะเทือนขวัญว่า ตนมุ่งหวังที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในฐานะของผู้หญิงซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ผลจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งจากผู้แทนของหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชน จำนวน 3 ครั้ง และในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกลไกเฝ้าระวังติดตามผู้กระทำผิดตามแนวทางของศูนย์ JSOC เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปก่อคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญซ้ำอีก

แสดงความเห็น