วุฒิสภา โล่งอก ไม่เป็นคลัสเตอร์โควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมของคณะกรรมการกำหนดแนวทางบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของวุฒิสภา ที่มี นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ได้แจ้งถึงผลการติดตามอาการป่วยของ พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว. พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีความเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา 2 ราย และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 ราย และข้าราชการบำนาญ 1 ราย ส่วนกรณีที่พบว่ามีข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 รายติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นั้นพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ จำนวน 14 ราย ซึ่งส่งตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 

คณะกรรมการฯ เสนอให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เรียกประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม  เนื่องจากมีกฎหมายที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องพิจารณา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ส่วนการประชุมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ขอให้งด  ขณะที่การประชุมคณะกรรมาธิการน หากมีความจำเป็นให้เป็นดุลยพินิจของประธานคณะกรรมาธิการ โดยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และควรเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น

แสดงความเห็น