“พรรณสิริ” เสนอสภาฯ เร่งรัดการจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน-ติดตามโครงการแก้มลิงวังทองแดง เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.สุโขทัย

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ไปยังกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน พร้อมกล่าว ขอบคุณที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงวังทองแดง เพื่อกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม  สำหรับเกษตร 1,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ราว 10,000 ไร่ ในพื้นที่ ต.วังทองแดง ต.วังใหญ่ ต.ทับผึ้ง ต.บ้านกล้วย และ  ต.ปากแคว ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561  เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี และดำเนินการแล้วเสร็จใน ปี 2564  เพื่อขุดลอกแก้มลิงวังทองแดง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2  จนแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย สามารถรับน้ำในฤดูฝนปีนี้ ภายหลังจากที่พบว่า เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ร้องเรียนมาว่ายังไม่ได้รับค่าเวนคืนที่ดินและค่าชดเชยต่างๆ ราว 99,300,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินที่ต้องคืนทั้งหมด บางรายไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะถูกหรือถอนบ้านเรือนไปแล้ว และบางรายนำเงินไปมัดจำเพื่อซื้อที่ดินแปลงใหม่ แต่ก็ถูกยึดค่ามัดจำไปแล้ว เพราะไม่มีเงินจ่ายตามสัญญา

ดร.พรรณสิริ ระบุว่า จากด้วยความเดือดร้อนดังกล่าว จึงขอให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินและค่าชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ โครงการแก้มลิงวังทองแดง ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย และ ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีพื้นที่โครงการจำนวน 2,263 ไร่ ความจุน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  เริ่มดำเนินโครงการในปี 2561 วงเงินงบประมาณ 433,550,000 บาท และจัดสรรค่าเวนคืนที่ดิน รวมทั้งชดเชยค่าสิ่งปลูกสร้างและการเกษตร ราว 200 ล้านบาท

โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม ได้ผลักดันโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และพบปัญหา อุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาการขอใช้พื้นที่ และปัญหาค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งนี้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงทำให้โครงการได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดีจนแล้วเสร็จ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน

แสดงความเห็น