รมว.ยธ. มอบโล่เชิดชู อ.ส.ค.-คุมประพฤติจับมือ เดอะเชฟฯ คิกออฟแข่งทำอาหาร Street Food

รมว.ยุติธรรม มอบโล่เชิดชู อ.ส.ค. กรมคุมประพฤติจับมือ เดอะเชฟประเทศไทย คิกออฟแข่งทำอาหาร Street Food จากระดับจังหวัดสู่ประเทศ “สมศักดิ์” หวังยกระดับสร้างรายได้แก่ผู้เคยทำผิดพร้อมต่อยอดสู่มืออาชีพ แถมโชว์ลีลาทำยำแซลมอนรสแซ่บ

ที่ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 52 ราย โล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จำนวน 74 ราย และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 138 ราย ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งมีการมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน

นายวิตถวัลย์ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในด้านต่างๆ อาทิ ติดตาม ดูแล สงเคราะห์ผู้กระทำผิด แสวงหาข้อเท็จจริง หรือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 20,220 คน ทั้งนี้ รมว.ยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคมและยังเป็นกลไกในการช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ ผ่านการพื้นฟู ให้ผู้ที่กระทำผิดมีการศึกษามีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งต้องมีการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อความยั่งยืน การแก้ไขฟื้นฟูของกรมคุมประพฤติ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน ผ่านบทบาท อาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน ทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ฟื้นฟู และผู้บำบัดยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังการก่ออาชาญากรรมของผู้พ้นโทษที่เป็นอันตรายต่อสังคม ผ่านศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยประชาชน (JSOC) ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นส่วนสำคัญ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี ตามจุดมุ่งหมายคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งอาสาสมัครฯ เป็นผู้ที่เสียสละ เพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นผู้ปิดทองหลังพระ ตนขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืองานเป็นอย่างดีตลอดมา

ต่อมา นายสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” โดยกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย โดยจะมีการประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค สู่ระดับประเทศ โดยนายสมศักดิ์ ได้เดินชมบูธกิจกรรม จากตัวแทนผู้ประกวด ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาวและหวาน และได้ทดลองปรุงอาหารด้วยตนเอง ในเมนูยำแซลมอน

จากนั้น นายสมศักดิ์ แถลงเปิดกิจกรรมว่า การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และการทำอาหารเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเชฟในร้านอาหาร หรือโรงแรม หรือเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง จึงควรยกระดับฝีมือให้เป็นมืออาชีพ โดยทางกรมราชทัณฑ์เป็นต้นน้ำฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้มีพื้นฐาน กรมคุมประพฤติเป็นกลางน้ำ ฝึกการทำอาหาร เน้นอบรมระยะสั้น สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีในรูปแบบ Street Food สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ปลายน้ำ เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ได้ เพราะทำง่ายใช้ต้นทุนไม่มาก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดูแลตนเองและครอบครัวได้ การเปิดตัวการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้แสดงผลงาน และแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยหลังจากนี้จะจัดประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบครบวงจรของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

“การจัดประกวดการทำอาหาร จะเป็นการยกระดับฝีมือของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นมาตรฐาน และต่อยอดผู้ที่มีฝีมือให้ไปสู่เวทีของมืออาชีพ มีการฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย และเป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมต่อผู้เคยกระทำผิดว่ามีศักยภาพ และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากได้รับโอกาสจากสังคม ซึ่งจากการลองเดินชมบูธต่างๆและได้ชิมอาหาร ถือว่ารสชาติอร่อยมากๆ ผมหนักใจแทนกรรมการที่ตัดสินเลย” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น