รมว.ยธ. ยัน ให้ความสำคัญการศึกษาเด็กในสถานพินิจ ต้องมีความรู้ ทักษะวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้


รมว.ยุติธรรม ยันเยาวชนในสถานพินิจ ต้องมีการศึกษา เผยแผนงานกรมพินิจให้โอกาสเด็กเรียนในทุกระดับ กำชับเพิ่มความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ข้อมูลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1 มีเด็กและเยาวชนทั้งหมด 6,564 คน ได้รับการลงทะเบียนเรียน 3,868 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 ส่วนเด็กและเยาวชนที่เหลือ คือ กลุ่มที่เข้ามาหลังการปิดลงทะเบียนแล้ว แต่จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าเรียนทุกราย โดยเป็นการทบทวนและปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อรอลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ตนให้ความสำคัญเข้าไปด้วย ส่วนในรายละเอียดของการศึกษา กรมพินิจฯได้จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ คือ 1.การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3.การศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และระบบ Pre-degree ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ระบบสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกวิชาชีพระยะสั้น เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยขณะนี้มีผู้ที่เข้าฝึกการอบรมและผ่านการอบรมแล้ว 18 คน และมีการฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงานและฝึกยกระดับฝีมือแรงงานผ่านการฝึกอบรมแล้ว 475 ราย และมีผู้ที่ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรมี 7 ประเภท ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บันเทิงและดนตรี และประเภทกีฬา มีผู้เข้ารับการอบรม 9,063 คน ผ่านการอบรม 8,778 คน

“ผมให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานพินิจ แต่ก็ยังจำเป็นต้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆ ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับกรณีของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว แต่ยังอยู่ในระหว่างการเรียนกับทางกศน. กรมพินิจฯจะดำเนินการนัดหมายให้เยาวชนทำงานให้ครบหลักสูตรและติดตามกลับมาสอบไล่ ที่ศูนย์ฝึก หรือกรณีที่บางคนไม่สะดวก จะมีการประสานกับทาง กศน.ในภูมิลำเนาของเยาวชน เพื่อให้เขาได้รับการเรียนอย่างต่อเนื่อง และเข้ารับการสอบเพื่อเลื่อนระดับต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น