“สมศักดิ์” ตั้ง “วิชัย” นั่งประธานคณะทำงานเร่งรัดกฎหมาย สธ.

“สมศักดิ์” ตั้ง “วิชัย” นั่งประธานคณะทำงานเร่งรัดกฎหมาย สธ. หลังมีกฎหมายลำดับรองที่ต้องตาม 82 ฉบับ พร้อมสั่งหาแนวทางดึงทุกกรม ตั้งหน่วยบูรณาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสประชุมการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยตนได้รับฟังบรรยายสรุปว่า ขณะนี้ กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอยู่จำนวน 3 ฉบับ 1.พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 มีอนุบัญญัติที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว 34 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 32 ฉบับ เหลือ 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเกี่ยวกับการเงิน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 2.ประมวลกฎหมายยาเสพติด เฉพาะในส่วนการบำบัดและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด โดยมีอนุบัญญัติที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 9 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 8 ฉบับ เหลือ 1 ฉบับ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือนกันยายนนี้ และ 3.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตและสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ส่วนของหน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 82 ฉบับ

“ผมจึงแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนแต่ละกรมเข้าร่วม เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดทำกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โดยผมได้เสนอให้กรมสุขภาพจิต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพราะที่ผ่านมา เรื่องยาเสพติด เกี่ยวข้องกับหลายกรม ผมจึงอยากเสนอให้มีผู้รับผิดชอบหลัก หรือ อาจจะมีการตั้งหน่วยบูรณาการจากทุกกรม เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการบำบัดผู้ติดยาเสพติด จึงได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแนวทางการทำงานใหม่ เพื่อให้คล่องตัวในการแก้ปัญหา” รมว.สาธารณสุข กล่าว

แสดงความเห็น