รมว.ยธ. เร่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน หวังช่วยลดคดี ความขัดแย้งในชุมชน

รมว.ยุติธรรม เร่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนทั่วประเทศ หวังช่วยลดคดี-ลดความขัดแย้งในชุมชน ให้ชาวบ้านเข้าถึงกระบวนการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 68 กำหนดให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร จึงได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการตราพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท มากำหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาท และได้สร้างผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ครบ 50 เขต ครอบคลุม 180 แขวง ในกรุงเทพมหานคร และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกจำนวนกว่า 406 แห่ง เพื่อเป็นจุดเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก เพื่อช่วยลดคดี ลดความขัดแย้ง ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีผลบังคับตามกฎหมาย ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ได้ทุกแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากนี้จะเร่งตั้งให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ www.emediation.rlpd.go.th ได้หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77  

“การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการช่วยเหลือและเยียวยา ตามหลักสังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถช่วยลดคดีต่างๆ รวมทั้งความขัดแย้งในชุมชน ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นการนำความยุติธรรมสู่มือประชาชน ตามนโยบาย ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น