“กำนันตุ้ย” แถลงนโยบาย ยึดหลักระบอบประชาธิปไตย หวังพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองหลักของประเทศ

“กำนันตุ้ย” แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ราชบุรี ยึดหลักระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หวังพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองหลักของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้อยู่ดีกินดี พร้อมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ราชบุรี มีการประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ที่มีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภา อบจ. ราชบุรี เป็นประธานในการประชุม มีวาระ การแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ราชบุรี ของนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ แถลงว่า ตนในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของ อบจ.ราชบุรี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน จ.ราชบุรี ตลอดจน ส.อบจ.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจตนพร้อมทีมงานเข้ามาบริหารงาน อบจ.ราชบุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการคือ ขอให้เชื่อมั่น มั่นใจ เราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปด้วยกัน โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของ อบจ. ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พ.ร.ก.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ ความสามารถที่มีพัฒนา จ.ราชบุรี ให้เป็นเมืองหลักของประเทศในด้านต่างๆ ทำให้ชาวราชบุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

“ผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ อบจ.ราชบุรี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแลพัฒนาเด็กเล็ก บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ตลอดจนดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย” นายวิวัฒน์ กล่าว

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตนได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอไว้ 6 ด้าน คือ นโยบายเร่งด่วน 1.พัฒนาพื้นที่เขาแก่นจันทร์ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน และศูนย์เครื่องจักรกลของ อบจ.ราชบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย จัดกิจกรรม และเป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองราชบุรีเพื่อคืนความสุขให้ชาวราชบุรี 2.แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซาก โดยจัดหาเครื่องมือและบุคคลากรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ส่วนนโยบายพัฒนาด้านต่างๆ 1.ด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการเกษตรที่ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการท้องถิ่น 2.ด้านสาธารณสุขและการกีฬา เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธรณสุขตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และการป้องกันและแก้ไขโรคต่างๆ 3. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการจราจรและการรักษาความเรียบร้อย การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และ 6.ด้านการเมืองการบริหาร มีนโยบายการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว

“ผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้าง อบจ.ราชบุรีให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ” นายก อบจ.ราชบุรี กล่าว

แสดงความเห็น