รมว.ยุติธรรม เผย 4 โครงการนำร่องฝึกอาชีพ-พัฒนานิสัยผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม

รมว.ยุติธรรม เผย 4 โครงการนำร่องฝึกอาชีพ-พัฒนานิสัยผู้ต้องขัง ปลูกทุเรียน เลี้ยงสุนัข-ไก่ชน-โคขุน ชี้นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษสร้างงาน สร้างเงิน-เลี้ยงครอบครัว ลดการกลับไปทำผิดซ้ำ ตามนโยบาย คืนคนดีสู่สังคม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษได้ ถือเป็นโครงการเพื่อหวังที่จะคืนคนดีสู่สังคมไม่กลับมาทำผิดซ้ำ ตามนโยบายที่ตนวางไว้ โดยขณะนี้มีหลายหลักสูตร เช่น 1.โครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพปลูกทุเรียน ซึ่งนอกจากให้ผู้ต้องขังมีอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ แล้วยังทำให้เรือนจำและทัณฑสถาน สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน การฝึกทักษะการปลูกทุเรียน จำนวนชั่วโมงในการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ต้องขัง 17,550 คน ในเรือนจำ/ทัณฑสถานไม่น้อยกว่า 117 แห่ง

2.โครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหลักสูตร การดูแลสุขภาพ อนามัยของสุนัขและคอก การสุขาภิบาลโรค การป้องกันโรค การให้อาหาร การสื่อสารภาษากายของสุนัข จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัข การจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การผสมพันธุ์และการดูแลสุนัข กลุ่มเป้าหมาย เรือนจำ/ทัณฑสถาน 123 แห่ง ผู้ต้องขัง 17,332 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อฝึกส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงไก่ชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีเงินรางวัลปันผลระหว่างการฝึกวิชาชีพเมื่ออยู่ในเรือนจำเป็นเงินออมสะสมเป็นทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ เพื่อให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนที่มีในประเทศไทย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีหลักสูตร ความสำคัญของไก่ชน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชน การตลาดและช่องทางการจำหน่าย จำนวนชั่วโมงในการฝึก 18 ชั่วโมง หรือ 4 วัน และ 4.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ(โคขุน) เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์การเลี้ยงโคเนื้อ(โคขุน) ให้กับผู้ต้องขัง ในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนพ้นโทษ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีอาชีพมั่นคง ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหลักสูตร ทักษะการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ การฝึกทักษะการเลี้ยงโคเนื้อ การบริหารจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ การจัดการตลาด การวางแผนการตลาด หลักสูตรระยะเวลา 4 วัน รวม 30 ชั่วโมง ต่อ 1 รุ่น ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 รุ่น

“กระทรวงยุติธรรมต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยการจัดโครงการฝึกอาชีพ ซึ่งขณะนี้เราได้จัดขึ้นมา 4 โครงการหลักที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังผู้ต้องขังพ้นโทษ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างอาชีพแล้ว ยังเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของผู้ต้องขังด้วย เช่น การเลี้ยงสุนัขและไก่ชน จะเป็นการพัฒนาให้จิตใจเกิดความอ่อนโยน ลดความก้าวร้าว เป็นการปรับลักษณะนิสัย รวมถึงเป็นการสร้างสมาธิ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นการทำให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปสามารถอยู่ในสังคม มีงาน มีเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก ถือเป็นหนึ่งในแผนงานคืนคนดีสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น