กนอ.ยกระดับพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี-นวัตกรรม รับความท้าทายใหม่ เท่าทันเทคโนโลยี

การนิคมอุตสาหกรรมฯ มอบรางวัลผลงานด้านการจัดการความรู้ KPI KM และ โครงการประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2565  มุ่งยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม รับความท้าทายใหม่ด้วยการก้าวข้ามหรือเท่าทันเทคโนโลยี ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การจัดงาน KICK DAY 2022 : KM INNO CULTURE to KEY SUCCESS รวมทั้งมอบรางวัลผลงานด้านการจัดการความรู้ KPI KM และ โครงการประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2565 ของ กนอ.ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรเกิดความตระหนัก และเพิ่มการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” และภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้งนี้ กนอ.จะพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมองค์กร เพื่อทำให้ต้นทุนในการให้บริการลดลง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในมิติต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน/ระบบงาน การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“นอกจากการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร (Close Innovation) โดยการประกวดผลงาน การคิดค้นและพัฒนา Prototype จากกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงแล้ว กนอ.ยังมีแผนพัฒนานวัตกรรมที่เป็น Open Innovation โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนานวัตกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นการตอบรับความท้าทายใหม่ด้วยการก้าวข้ามหรือเท่าทันเทคโนโลยี และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) อีกด้วย” นายวีริศ กล่าว  

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2565 มีโครงการฯ ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 โครงการโดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลประเภทโครงการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Make a new ways รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม กองสิทธิ B  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Cooling the world รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีม Gatewat Team , ทีม Synata , ทีมกองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ส่วนรางวัลประเภทแนวคิดนวัตกรรม (Idea Seed)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองสิทธิ C และรองชนะเลิศได้แก่ ทีมซุปเปอร์ฮาโลวีน โดยมีการมอบรางวัล KM และนวัตกรรมที่ชนะการประกวดภายในงาน KICKDAY 2022 ดังกล่าว ทั้งนี้ นับเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคิดค้นนวัตกรรมและจัดการความรู้ รวมถึงให้โอกาสผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานที่เป็นองค์ความรู้และผลงานด้านนวัตกรรมอีกด้วย

แสดงความเห็น