“มงคลกิตติ์” ยื่นผู้ตรวจฯ ส่งคำร้องให้ศาลรธน.วินิจฉัยให้ ครม.หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

“มงคลกิตติ์” ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ครม.หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม “พล.อ.ประยุทธ์”

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลน์ ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 213 ที่กำหนดให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคําร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ตาม มาตรา 7 ให้ศาลมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้

(9) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี

(11) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

โดยประเด็นที่ยื่นนั้นเพื่อให้มีการวินิจฉัยให้  ครม. ที่เหลืออยู่ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่สั่ง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 24 ส.ค.2565 มติ 5/4 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ,167(1),168, 170 วรรคสอง,263,264 พร้อมให้ปฏิบัติตาม มาตรา 168 วรรคสอง เป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 158 และมาตรา 159 ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือยังดำเนินการตามมาตรา 158 และมาตรา 159 ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

แสดงความเห็น