รมว.ยธ. เปิดโครงการเครือข่ายเยาวชน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ใช้พลังคนรุ่นใหม่ ป้องกันยาเสพติด 

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการเครือข่ายเยาวชน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ใช้พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนป้องกันยาเสพติด พร้อมสร้างความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ หวังเป็นกลไกแก้ไขปัญหาตั้งแต่รากฐาน

ที่สำนักงาน ป.ป.ส. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Youth Network on Drugs Prevention Program) โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนเยาวชนจาก 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย ร่วมงาน

นายวิชัย กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 18 – 23 ปี เข้ารับการอบรมและร่วม อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศ โดยโครงการ มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ส.ค.2565 มีที่มาจากการต้องการส่งเสริมพลังของเยาวชน ต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ เพื่อ เปลี่ยนแปลงสังคมและอนาคตต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่  เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และไทย ที่ผ่านมาไทยร่วมมือกับทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฝ้าระวัง สกัดกั้น เพื่อเป็นการปราบปราม และป้องกันปัญหายาเสพติด มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกันยาเสพติดสามารถสร้างการมีส่วนร่วม ได้จากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เยาวชนเป็นอีกหนึ่งเครือข่าย ที่มีความสำคัญในการพัฒนา ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์มีศักยภาพ หากได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย เขาเหล่านั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้มีแนวคิดมุ่งเน้นให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีผู้แทนเยาวชนจีนเข้าร่วมโครงการเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด-19 

“ผมขอให้เยาวชนจากทั้ง 5 ประเทศ ได้เก็บเกี่ยวความรู้ มิตรภาพและประสบการณ์ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน ที่อาจเกี่ยวข้องกับงานยาเสพติดในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและตั้งเป็นโยบายหลักเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น