ไพบูลย์ ชี้ สูตรคำนวณ ส.ส.พึงมี ของ “หมออระวี” มีปัญหา ยก 3 เหตุผลขวาง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ฐานะกมธ. เตรียมเสนอสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้จำนวนส.ส.ทั้งสภาฯ คือ  500 คน หาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อแบบพึงมี ว่า ตนในฐานะอดีตประธาน กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที1  พ.ศ.2564 มองว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ  1. ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 มาตรา 91 ที่กำหนดการคำนวณสัดส่วนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งรวมทั้งประเทศ

“ตามหลักฐานรายงานการประชุมกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ กมธ.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ใช้ 500 คนหาร แต่เห็นด้วยกับจำนวน 100 คนหาร ดังนั้นเจตนารมณ์ของมาตรา 91 ที่แก้ไข ต้องหารด้วย 100 คนเท่านั้น เพราะจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรค เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวม” นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า 2. ฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 89 วรรคท้าย ที่ห้ามกมธ.เพิ่มมาตราหรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราที่ขัดกับหลักการแห่งร่างพ.ร.ป. ซึ่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่รัฐสภารับหลักการ ทั้ง 4 ฉบับ กำหนดให้ใช้จำนวน 100 คนหาร และ 3.ทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จากการแก้ไขบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือกส.ส.เขตจากคนที่ชอบ และอีกใบเลือก ส.ส.จากบัญชีรายชื่อจากพรรคที่ชอบ ดังนั้นการคำนวณ ส.ส.จึงต้องมีความสัมพันธ์กับคะแนนที่ประชาชนเลือกบัตรแบบบัญชีรายชื่อ

“หากประชาชนหลายล้านคนแสดงเจตจำนงเลือกบัญชีรายชื่อ ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง แต่พรรคการเมืองนั้นกลับไม่ได้ส.ส. หรือได้น้อยกว่าที่ประชาชนเลือก จึงเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนที่กาบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง” นายไพบูลย์ กล่าว

เมื่อถามว่าการเสนอคำแปรญัตติดังกล่าวกมธ.สามารถรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า หากมีการเสนอต้องอภิปราย และตนพร้อมจะลงมติไม่เห็นด้วยจะแก้ไขให้ใช้จำนวน ส.ส. 500 คนหาร  ตามเหตุผลที่ตนมองว่าจะทำให้เกิดปัญหา ทั้งนี้กมธ.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าววันที่ 12 พ.ค. นี้

แสดงความเห็น