กกต.ยันใบส้ม “สุรพล” ทำตามอำนาจรัฐธรรมนูญ

กกต.ยันใบส้ม “สุรพล” ทำตามอำนาจรัฐธรรมนูญ เตรียมศึกษาเปรียบเทียบคดีเก่า ประกอบดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ศาลจังหวัดฮอดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ 23/2565 ให้สำนักงานกกต. ชำระเงินจำนวน 64,148,683.77 บาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ กกต. และสำนักงานกกต.ได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 224 (2) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของ กกต.ถือเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225

ในการนี้ สำนักงาน กกต.จะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการ กกต.เพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดี ในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับ กกต.แล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป

แสดงความเห็น