“สมศักดิ์” ลุยเมืองคอนพา 4 ส.ส.พปชร.อ้อนทำคะแนน ชูสร้างเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มรายได้ปชช.

“สมศักดิ์” ลุยเมืองคอนพา 4 ส.ส.พปชร.อ้อนทำคะแนน ชูสร้างเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน พร้อมเปิดสัมมนากองทุนหมู่บ้าน แนะมีปัญหาหนี้มาหาเราให้ช่วยไกล่เกลี่ย

ที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตถกรรม เกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มน้ำปากพนัง โดยมี นายรงค์  บุญสวยขวัญ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเรียนรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกษตรหลากหลายประเภท เช่น การเพาะเลี้ยงพืชกระท่อมและการขยายพันธุ์ การเลี้ยงแพะ  การเลี้ยงผึ้ง  การเลี้ยงปลาดุกลำพัน  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น  เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขอาชีพของตนเอง ให้มีผลสำเร็จได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความลำบากและการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนอัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพี่น้องที่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ตนหวังว่า ศูนย์นวัตถกรรมเกษตรสมัยใหม่แห่งนี้จะเป็นแหล่งวิชาการและ ปฏิบัติการที่เกษตรกรได้มาเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ตนเองและครอบครัว นำไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีความสุขสบายมากขึ้นต่อไป

จากนั้นนายสมศักดิ์ และคณะได้เปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน” 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ร่วมงาน กองทุนหมู่บ้าน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมี  75,000 หมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การบรรเทาเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้าน พบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนขาดรายได้ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลา ทำให้กองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี

“ผมอยากแนะนำการสร้างอาชีพใหม่ อยากให้ที่นี่เป็นต้นแบบของโครงการนำร่องของกองทุนหมู่บ้าน สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ แต่หากไม่ไหวให้ไปหาเรา เรามีหน่วยงานในการช่วยแก้ไขหนี้สิน และมีงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน โดยเราจะเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง ขยายเวลาชำระหนี้ การขอพักหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ หลังศาลมีคำพิพากษา จะไม่ถูกดำเนินคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด  หรือสามารถไปยัง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  ศูนย์ไกล่เกลี่ย 803 แห่งทั่วประเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกชุมชน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด 117 แห่งทั่วประเทศ” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น