กนอ. มอบธงขาวดาวเขียว 96 โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม

การนิคมอุตสาหกรรมฯ มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน เผย 96 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี–ดีเยี่ยม รับธงขาวดาวเขียว ขณะที่ 24 โรงงาน รับธงขาวดาวทอง หลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ชี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับ อุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของนิคมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน โดย กนอ.ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขยายการดำเนินโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้ กนอ.จัดโครงการธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 – 2564 มีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,461 โรงงาน

สำหรับปี 2564 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม และรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) จำนวน 96 โรงงาน นอกจากนี้ โรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี จะได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวทอง (Gold Star Award) จำนวน 24 โรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

“กนอ. มุ่งมั่นยกระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นถึงเจตนาของผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน กนอ. ยังกำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่กับภาคอุตสาหกรรมไทย” นายวีริศ กล่าว

สำหรับโรงงานที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) โดยมีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี–ดีเยี่ยมจำนวนทั้งสิ้น 96 โรงงาน ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 5 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำนวน 6 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จำนวน 4 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จำนวน  6 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จำนวน 4 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จำนวน  2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จำนวน 3 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน 3 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จำนวน 2 โรงงาน                    

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน  19 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 6 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี จำนวน 4 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จำนวน 11 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จำนวน 2 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอช เอ ชลบุรี 1 จำนวน  2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอช เอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จำนวน  2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 จำนวน 1 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จำนวน 1 โรงงาน

สำหรับ 24 โรงงาน ที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวทอง) เนื่องจากรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 1 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จำนวน 6 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 15 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จำนวน 1 โรงงาน

แสดงความเห็น