ACT ออกแถลงการณ์ จี้นายกฯเร่งรัดเปิดเผยข้อมูลการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์ เร่งรัดนายกฯ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชันให้กระจ่างโดยเร็ว ทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษ และมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติอย่างไร

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT  ออกแถลงการณ์ เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรี กรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน ฉบับที่ 3 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ ระบุ ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล ให้มีการปรับเกณฑ์การลดโทษอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชัน เพื่อให้คนโกงชาติเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อคืนความเป็นธรรมต่อบ้านเมืองและให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน

อนึ่ง ขณะนี้การตรวจสอบบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ. อภัยโทษฯ จะครบกำหนด 120 วัน ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้แล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของสังคม เรียกร้องให้มีการตอบคำถามดังนี้

1. รายชื่อผู้อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ. อภัยโทษฯ ได้มีการตรวจสอบไปถึงไหนแล้ว และในรายชื่อเหล่านั้นรวมถึงนักโทษคดีคอร์รัปชันตามที่ตกเป็นข่าวด้วยหรือไม่

2. ในอนาคตจากนี้ไป จะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างไร เกี่ยวกับมาตรการพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่จะได้รับสิทธิ ในการจัดชั้นนักโทษ การลดโทษ อภัยโทษ รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อความถูกต้อง หลังจากมีข้อสั่งการจากนายกฯ และข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนของสังคมแล้ว

ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กระจ่างโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธรรมาภิบาลในระบบยุติธรรมของแผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำว่า เราและคนไทยจะไม่ยอมรับต่อความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

แสดงความเห็น