“อุตตม” ประกาศ 5 สร้างอนาคตไทย ชี้ ถึงเวลาประเทศไทยต้องเปลี่ยน

“อุตตม” ประกาศ 5 สร้างอนาคตไทย ชี้ ประเทศไทยต้องเปลี่ยน หามืออาชีพ-มีประสบการณ์มาทำงาน พร้อมฟังลูกหลาน นำประเทศทันสมัย  

นายอุตตม สาวนายน ผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย  แสดงวิสัยทัศน์ในงาน ดินเนอร์ทอล์ค  Thailand Future อนาคตประเทศไทย 2022 ร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆ ใจความตอนหนึ่งว่า ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตไร้ทางออก ข้าวยากหมากแพง ประชาชนไร้ความหวัง  หวาดหวั่นต่อโรคระบาด ขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจล้าสมัย ไม่ทันโลก และโครงสร้างทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ส่งผลให้การบริหารรัฐล้มเหลวในทุกมิติ นักการเมืองที่โหยหาแต่อำนาจเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง ดังนั้น ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง โดยรอไม่ได้อีกแล้ว พร้อมถึงเวลายุติความขัดแย้งทางการเมือง โดยต้องมีชุดความคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาวางรากฐานใหม่ เพื่ออนาคตลูกหลานเราที่สำคัญถึงเวลาที่ต้องเอามืออาชีพที่มีประสบการณ์ หลากหลายอาชีพมาทำงานเพื่อประเทศ ประเทศถึงเวลาที่ต้อง “ฟัง” ความต้องการของลูกหลาน พวกเขาต้องมีสิทธิที่จะกำหนดชะตาชีวิตตนเอง และทิศทางของประเทศที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ 

“เมื่อพวกเราจากไปแล้วถึงเวลาที่ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เอาความคิดที่ทันโลกทันสมัย ผสมผสานกับความรู้ประสบการณ์ของคนที่ทำงานมานับสิบปี เพื่อวางรากฐานประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ถึงเวลาที่ผมขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกัน “สร้างอนาคตไทย” ซึ่งวิสัยทัศน์ของ “สร้างอนาคตไทย” คือ เราต้องการให้ “ประเทศไทยทันสมัย พัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานความเสมอภาค สู่อนาคตไทยที่ยั่งยืน” นายอุตตมกล่าว 

นายอุตตม ยังกล่าวถึง พันธกิจของ “สร้างอนาคตไทย” คือการ ทำให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤต พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในโลก ประชาชนต้องเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเสมอภาค นำมาซึ่ง ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประทศไทยมีเสาหลักที่มั่นคง และประชาชน มั่งคั่ง

พร้อมกันนี้ ยังประกาศแนวทาง “5 สร้าง” ของพรรคสร้างอนาคตไทย คือ 

1. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและทันสมัย หมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดหนี้ ลดความเหลื่อมล้ำ

2. สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ และวางโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต ประเทศไทยต้องมีความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ไทยต้องพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าในภาวะที่โลกสงบหรือมีสงคราม

3. สร้างสังคมที่เกื้อกูล เป็นธรรม ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียม อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติและยั่งยืน คนไทยต้องเคารพความหลากหลายในการใช้ชีวิต และความเชื่อทางศาสนา มีที่พึ่งทางในในยามลำบาก และมีความสามารถในหารรพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้น

4. สร้างคนและวิทยาการที่พร้อมก้าวสู่สังคมโลกแห่งอนาคต ลูกหลานไทยต้องมีความรู้และทักษะที่จะเลี้ยงชีพ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ไม่เป็นเหยื่อของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาเปรียบและหลอกลวง คนไทยทุกคนใช้ชีวิตตามที่ใฝ่ฝัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง สิทธิเสรีภาพในการพูด คิด อ่าน เขียน ต้องได้รับประกันสำหรับทุกคน หยุดการเมืองที่สร้างความร้าวฉานเพื่อประโยชน์ส่วนตน หยุดการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ

แสดงความเห็น