อธิบดีคุมประพฤติ ยันการพักโทษทำตามขั้นตอนกฎระเบียบ ยึดหลักรอบด้านไม่ใช่ทำให้ใครก็ได้

อธิบดีคุมประพฤติ ยันการพักโทษทำตามขั้นตอนกฎระเบียบ ยึดหลักรอบด้านไม่ใช่ทำให้ใครก็ได้ ชี้ ต้องสืบเสาะอย่างละเอียด-ฟังความเห็นผู้เสียหายด้วย

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการพักการลงโทษในส่วนของกรมคุมประพฤติว่า เรือนจำ ทัณฑสถาน จะคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ พักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ จากนั้นมีหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ ที่ผู้อุปการะพักอาศัย ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ และให้สำนักงานคุมประพฤติมอบหมายพนักงานคุมประพฤติดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนการสืบเสาะ และนัดหมายผู้อุปการะ มาให้ถ้อยคำ บันทึกถ้อยคำและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทราบว่าผู้อุปการะมีความพร้อมและยอมรับอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือไม่ รวมทั้งสอบบันทึกถ้อยคำและความเห็นของผู้เสียหาย ว่าประสงค์ให้นักโทษได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากการกระทำของนักโทษหรือไม่

นายวิตถวัลย์ กล่าวว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงจะเกี่ยวกับบ้านและสภาพแวดล้อมของผู้อุปการะและบันทึกถ้อยคำเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชน รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจทั้งหมด และจัดทำรายงาน ภายใน 60 วัน และส่งไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือ เมื่อเรือนจำหรือทัณฑสถานได้รับรายงานจากสำนักงานคุมประพฤติแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง และนำรายชื่อนักโทษเด็ดขาด เสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพัก การลงโทษจำคุกประจำเรือนจำ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักโทษเด็ดขาด ซึ่งสมควรได้รับการพักการลงโทษ และเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์

“การดำเนินการในส่วนนี้ต้องยึดหลักรอบด้าน ยึดตามกฎระเบียบและขั้นตอน ไม่ใช่ทำให้ใครก็ได้ การพักโทษหรือลดโทษนั้นไม่ใช่ทำง่ายๆ ต้องมีการคัดเลือกจากคนที่เข้าเกณฑ์ และสำรวจผู้อุปการะ รวมทั้งต้องรับฟังความเห็นจากผู้เสียหายด้วยว่ายินยอมหรือไม่ ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าการทำงานของกรมคุมประพฤติยึดหลักกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเสมอมา” นายวิตถวัลย์ กล่าว

แสดงความเห็น