กกต.เคาะ เลือกตั้งกทม.-เมืองพัทยา เปิดคูหาพร้อมกัน 22 พ.ค. เปิดรับสมัคร 31 มี.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต. ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยานั้น วันนี้ กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาตามที่สำนักงานกกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ 1. วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนั้น กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.2565 และ 2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. ถึงวันพุธที่ 4 เม.ย.2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

แสดงความเห็น