พรรคเศรษฐกิจไทย แจ้ง 18 ส.ส. ย้ายเข้าสังกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจไทย มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 มกราคม เพื่อแจ้งรายชื่อส.ส. จำนวน 18 คน ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น สมาชิกพรรค เมื่อ 20 มกราคม ได้แก่ 

นายเกษม ศุภรานนท์  ส.ส.นครราชสีมา

นายไผ่  ลิกค์  ส.ส.กำแพงเพชร

นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายจีรเดช ศรีวิราช  ส.ส.พะเยา

นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร

นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน

นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี

นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก

นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น

นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

อย่างไรก็ดีในวันที่ 27 มกราคม กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เพื่อแจ้งถึงการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของส.ส.ทั้ง 18 คน ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ายังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

พร้อมได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา101(9) บัญญัติว่า “พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พันสามสิบวันดังกล่าว” 

ดังนั้น ส.ส. ทั้ง 18 คนต้องเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับออกจากสมาชิกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 19 มกราคม ซึ่งขับ 21 ส.ส.ให้พ้นจากสมาชิกพรรค และยังมีส.ส.ที่หนังสือของพรรคเศรษฐกิจไทย ไม่แจ้งว่าย้ายเข้าสังกัด ได้แก่ นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น, นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยทั้ง 2 คนนั้นคาดว่าจะย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย และ นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการขอให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทบทวนมติ

แสดงความเห็น