รมว.ยุติธรรม พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอรื้อฟื้นทำคดีอาญาใหม่

รมว.ยุติธรรม พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอรื้อฟื้นทำคดีอาญาใหม่ แจงยิบขั้นตอนขอรับบริการ ชี้ทำได้แต่ต้องมีมูลเพียงพอเพื่อให้ผ่านการพิจารณา    

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นประโยชน์ในการรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอรับสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นคดีอาญาให้พิจารณาใหม่เป็นการเฉพาะ โดยการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอแทน กรณีเจ้าตัวเจ็บป่วย ไม่สามารถยื่นคำร้องขอได้ด้วยตนเอง และผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยาหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยลักษณะคำร้องขอต้องทำเป็นหนังสือและมีเอกสารแสดงถึงสิทธิยื่นคำร้องให้ครบถ้วนตามกำหนด ได้แก่ หมายจำคุกของผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สำเนาคำพิพากษาคดีอาญาอันถึงที่สุด สำเนาบัตรประชาชน คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคน ซึ่งสิ่งสำคัญของผู้ร้องเรียนควรแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจนตามความต้องการ เช่น ขอรับการช่วยเหลือสืบพยานหลักฐาน พยานบุคคคล พยานวัตถุ การพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หรือการขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างศาลพิจารณาคดี และการขอความช่วยเหลือในการคุ้มครองพยาน ซึ่งแน่นอนว่าพยานหลักฐาน พยานบุคคล ที่จะใช้ขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ก็ต้องมีมูลเพียงพอในการประกอบด้วยไม่เช่นนั้นเรื่องที่ขอรับบริการอาจไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

“ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้ค่อนข้างมาก และได้มีการรับรองหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 ก็ได้วางหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญ หากประชาชนท่านใดคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถมาร้องเรียนได้ที่กระทรวงยุติธรรม หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและคำปรึกษา” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น