กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขค่าตอบแทนพยานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อช่วยคุมอาชญากรรมให้ลดน้อยลงตามสโลแกน “พยานปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ยุติธรรมพึ่งได้” 

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญกับภารกิจการคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพราะเป็นกระบวนการที่สนับสนุนงานยุติธรรม โดยพยานบุคคลมีความสำคัญต่อการหาคนผิดมาลงโทษ เพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นตามสมควรจากรัฐ 

นายเรืองศักดิ์ เผยอีกว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ที่ผ่านมาพบว่าบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สภาพเศรษฐกิจ ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพยาน รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นพยานในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้พยานได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเหมาะสมในการมาทำหน้าที่เป็นพยานในคดีอาญาเพิ่มมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตลอดจนไม่เป็นภาระแก่พยาน ซึ่งการจะควบคุมอาชญากรรมหรือคดีอาญาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดคือต้องบังคับใช้กระบวนการพิจารณาคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แสดงความเห็น