รมว.ยุติธรรม รับฟังความเห็นแนวทาง ร่างกฎหมาย JSOC ขอสังคมช่วยผลักดัน เชื่อเป็นผลดีต่อสังคม

รมว.ยุติธรรม เสวนาประชาชน 4 ภาครับฟังความเห็นแนวทาง ร่างกฎหมาย JSOC ขอสังคมช่วยผลักดัน หวังช่วยป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด เร่งสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน ชี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะเชื่อเป็นผลดีต่อสังคม

กรมคุมประพฤติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทําผิดซ้ำ ในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด” ด้วยระบบการประชุมทางไกล จากจังหวัดสุโขทัย ปทุมธานี ระยอง อุบลราชธานี และภูเก็ต โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากคดีสะเทือนขวัญที่ปรากฏเป็นข่าว ได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ที่ก่อคดีมักเป็นผู้ที่เคยทําผิดต้องโทษจําคุกในเรือนจํา และมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว ยังไม่มีมาตรการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม ภายหลังพ้นโทษอย่างจริงจัง กระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำของผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งขณะนี้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างนําเข้าสู่สภา ดังนั้นในระยะเร่งด่วน กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน หรือศูนย์ JSOC ขึ้น ทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้พ้นโทษในคดีสะเทือนขวัญ หรือที่เราเรียกว่า ว้อชลิสต์ 1

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รวมถึงจากแนวคิดที่ว่า ถ้าสังคมรับรู้ มีบุคคลอันตรายอยู่ในสังคมนั้นก็จะไม่มีคนตาย จึงเห็นว่าควรใช้วิธีการพักโทษให้ผู้กระทําผิด ออกมาปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมระยะหนึ่ง และมีการติดตามด้วยการคุมประพฤติ ติดอุปกรณ์ EM  และให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแล เรียกกลุ่มนี้ว่า ว้อชลิสต์ 2 แต่อย่างไรก็ตามควรต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จึงได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้เคยจัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีกับประชาชนและสังคม โดยกระทรวงยุติธรรมยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการทำงาน และจะทำกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จในยุคนี้ ตนขอให้ภาคประชาชนช่วยกันผลักดันด้วย เพื่อทุกคนในสังคมจะได้ปลอดภัย

แสดงความเห็น