รัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไข ระบบเลือกตั้ง ประกาศแล้ว มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน แล้ว

โดยทำให้รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเนื้อหาว่าด้วยระบบเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

สำหรับสาระของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 มีเนื้อหาสำคัญดังนี้  ในมาตรา 83 ให้ สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก จำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และ สมาชิกมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

มาตรา 86  ว่าด้วยการกำหนดจำนวน ส.ส.พึงมีแต่ละจังหวัด ได้แก้ไขตัวเลข ส.ส.​ให้สอดคล้องกับจำนวนเขต  400 เขต , มาตรา 91 ว่าด้วยการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยระบุให้ใช้คะแนนที่พรรคได้รับเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ มาคำนวณเพื่อแบ่งจำนวน ผู้ได้รับเลือกตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมของพรรค และให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงลำดับหมายเลข และกำหนดบทเฉพาะ ไม่ให้นำมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ บังคับใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้ และระหว่างที่ไม่ให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้ ให้ใช้เนื้อหาเดิมของมาตราดังกล่าวบังคับใช้ต่อไป

แสดงความเห็น