“กมธ.ดีอีเอส” ลงพื้นที่จ.หนองคาย เช็คโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G เตรียมพร้อมสู่ Smart City 2020 รองรับรถไฟความเร็วสูง-เขตศก.ลุ่มน้ำโขง “

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอีเอส นำโดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.ฯ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหน้าด่าน การเตรียมความพร้อมในการดำเนินเรื่องรถไฟความเร็วสูงและ Smart city ร่วมกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน

โดยน.ส.กัลยา กล่าวว่า การที่ กมธ.ดีอีเอส ได้มาลงพื้นที่จังหวัดหนองคายครั้งนี้ เนื่องจากหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อบ้านทั้งประเทศลาวรวมถึงต่อไปยังประเทศจีน ดังนั้นการเตรียมพร้อมให้เมืองหนองคายในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน จะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านบุคคล ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดหนองคายให้มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นตัวจักรสำคัญ โดยจังหวัดหนองคายเองมีแผนที่จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็น Smart City ในปี 2020  ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ด้วยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ รวม 12 มิติ ได้แก่ การเกษตร การผลิตและแปรรูป การค้าส่งค้าปลีก การเงินการธนาคาร การแพทย์ การศึกษา ความปลอดภัย สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง พลังงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และอาคาร-ที่อยู่อาศัย รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จังหวัดหนองคายจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อบ้านคือลาว และต่อไปถึงจีนได้ ที่สำคัญคือจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เมืองหนองคายมีความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงอีกด้วย 

น.ส.กัลยา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส และสำนักงาน กสทช. ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่จะรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากจะมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อประชาชนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจระดับพื้นที่อีกด้วย โดยเฉพาะระบบงานตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดน หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จะทำให้การตรวจคนเข้าเมือง การขนถ่ายสินค้า มีความรวดเร็ว ความถูกต้อง และปลอดภัย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

“จากการลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย กมธ.ดีอีเอส ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปอีกพอสมควร แต่ก็ควรที่จะต้องเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้จังหวัดหนองคายก้าวเข้าสู่ Smart City ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับความเจริญที่จะมาพร้อมกับรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในอนาคต ซึ่งกมธ.ดีอีเอส มีความยินดีที่จะช่วยติดตามประสานงานแก้ปัญหาให้ หากเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆอย่างเต็มที่” ประธานกมธ.ดีอีเอส กล่าว

แสดงความเห็น