สภาฯ ประจาน ปิดประกาศชื่อ ส.ส. ไม่แสดงตน ทำองค์ประชุมล่มให้ ปชช.ตรวจสอบได้ตามระเบียบกำหนด

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบ วันนี้ (30มิ.ย.) ว่า มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม 346 คน แต่ระหว่างการพิจารณา ในมาตรา 6 ร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่ กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว มีการเช็คองค์ประชุม กลับมี ส.ส.แสดงตน 206 คน ไม่ครบองค์ ทำให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรปิดการประชุม ทั้งที่ประธานสภาฯอยากให้งานนิติบัญญัติเดินไปได้จึงนัดประชุม แต่เมื่อไม่ครบองค์ประชุมจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อส.ส.ที่แสดงตนหรือไม่แสดงตนได้ โดยสภาฯจะปิดประกาศรายชื่อที่อาคารรัฐสภา ตามที่รัฐธรรมนูญและระเบียบกำหนด

ส่วนที่ ส.ส. เห็นว่า วาระการประชุมไม่สำคัญนั้น นายสมบูรณ์ กล่าวว่าเป็นความเห็น ส.ส. บางคนเท่านั้น เพราะมีวาระการประชุมที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ที่เมื่อประกาศใช้ความปลอดภัยของประชาชนจะเกิดขึ้น และวาระต่อไปยังมีวาระเร่งด่วน ที่รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ. มา 6 ฉบับเช่นร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา ที่เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกรณีที่ไปเป็นพยานในศาล  ร่างพ.ร.บ. พืชกระท่อมที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์  นอกจากนี้ยังมีเรื่องร่าง กฎหมาย ที่ ส.ส. เสนอเป็นกฎหมาย ให้สภาฯพิจารณา 38 ร่าง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้น หากใครคิดว่าไม่สำคัญ ถือเป็นการที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง

ด้านนางผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานวิชาการ กล่าวว่าวันพรุ่งนี้(1ก.ค.) ประธานสภาฯนัดประชุม 9.30 น. ช่วงแรกจะเปิดให้สมาชิกหารือ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 30 คน คนละ 2 นาที จากนั้น มีวาระกระทู้ถามสด กระทู้ถามทั่วไป 6 กระทู้ นอกจากนี้ ยังมีกระทู้แยกเฉพาะ และเรื่องรับทราบ

แสดงความเห็น