รมว.ยธ. กำชับทุกกรมเตรียมพร้อมรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใน 1 เดือน หลังรัฐสภาพิจารณาปรับลดวันบังคับใช้เหลือ 30 วัน

รมว.ยุติธรรม กำชับทุกกรมเตรียมความพร้อมรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใน 1 เดือน หลังรัฐสภาพิจารณาไปแล้วครึ่งทางปรับลดวันบังคับใช้เหลือ 30 วัน ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงบูรณาการช่วยกันคิดร่วมแรงร่วมใจให้งานเดินหน้าไม่สะดุด

ที่กระทรวงยุติธรรม มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว. น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว. นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.และ  ผู้บริหาร อธิบดีกรมต่างๆเข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ…. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..)พ.ศ…. ในการประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ได้ผ่านการพิจารณารายมาตราไปแล้ว ซึ่งประเด็นสำคัญคือการปรับแก้ในมาตรา 3 ว่า “ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพ.ร.บ.นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป” ซึ่งจากร่างแรกคือ 180 วัน และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีทั้งหมด 182 มาตรา รัฐสภาได้พิจารณาไปแล้ว 82 มาตรา เหลืออีก 100 มาตรา  ซึ่งตนคาดว่าอีก 3-4 สัปดาห์จะมีการนัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือ ตรงนี้ตนขอให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมหลังจากนี้ 1 เดือน ในการทำงานเมื่อกฎหมายใหม่ประกาศใช้ อย่าให้มีช่องว่าง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องทำงานได้ทันที ซึ่งใน ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด จะมีการบัญญัติโทษคดียาเสพติดใหม่ให้เหมาะสม เราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้พ้นโทษ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด ที่เราจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราจะได้เครื่องมือสำคัญคือกฎหมายฉบับนี้มาช่วยในการปราบปรามยาเสพติด

“วันนี้เราเดินหน้าการประมวลกฎหมายยาเสพติด มาได้ครึ่งทางแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานนี้จะสำเร็จ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนั้นหน่วยงานต่างๆอะไรที่ต้องเร่งต้องทำควรเตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ เรายังมีเวลาเตรียมพร้อมล่วงหน้า เมื่อกฎหมายออกมาเราจะได้ทำงานได้ทันที และผมอยากให้หน่วยงานต่างๆในกระทรวงหารือและปรึกษากัน งานใดที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะเดียวกันก็สุมหัวคุยกัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ผมขอให้เราร่วมมือร่วมใจกันเพราะอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จแล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น