รัฐสภา ถกร่างกม.ยาเสพติด หลัง “สมศักดิ์” พยายามผลักดัน รวม กม.24 ฉบับเป็นหนึ่งเดียว

รัฐสภา ถกร่างกฎหมายยาเสพติด หลัง “สมศักดิ์” พยายามผลักดันมานาน รวมกฎหมาย 24 ฉบับเป็นหนึ่งเดียวให้สะดวกกับการใช้งาน อัพเดตทันสมัยสอดคล้องสถานการณ์ ลดคนล้นคุกจากคดียา เน้นยึดทรัพย์ตัดวงจรทลายเครือข่ายตามหลักแวลูเบท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีวาระการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ…. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..)พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีทั้งสิ้น 182 มาตรา กมธ.ปรับแก้ 35 มาตรา ซึ่งการร่างประมวลกฎหมายขึ้นมาใหม่ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติดรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ และการดำเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเป็นหน้าที่และอำนาจของหลายองค์กร ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ จัดทำเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ จากการปรับโทษใหม่ให้เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกได้อีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันในเรือนจำมีผู้ต้องขังคดียาเสพติดมากถึง 80% โดยประมวลกฎหมายยาเสพติด จะเน้นไปที่มาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่กําหนดให้นําหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่า หรือแวลูเบท มาใช้เพื่อทําลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้าและการลักลอบ ค้ายาเสพติด หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการบําบัดรักษาตาม หลักทางการแพทย์หรือกระบวนการทางสาธารณสุข เพื่อลดภาระและความเดือนร้อนให้กับประชาชน 

แสดงความเห็น