รมว.ยธ.ห่วงใย พร้อมช่วยเหลือเยียวยานักเรียนอุเทนฯถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมช่วยเหลือเยียวยานักเรียนอุเทนถวายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และมุ่งส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพในสถานศึกษาเพื่อลดการละเมิดสิทธิ 

สืบเนื่องจากกรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่จำนวน 12 คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ปทุมวัน กรุงเทพฯ และเสียชีวิตในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ตามที่เป็นข่าว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ห่วงใยและสั่งการให้เร่งดูแลการเคารพสิทธิมนุษยชนและละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมสู่เป้าหมาย “ลดการละเมิดสิทธิในสังคม” ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความยินดีและให้การสนับสนุนทางมหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมมุ่งสู่เป้าหมาย “ลดการละเมิดสิทธิในสังคม” อีกทั้ง เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความห่วงใยครอบครัวและพร้อมช่วยเหลือตามแนวทาง “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดี และประสานทายาทของผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา พร้อมกับหลักเกณฑ์การฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามบทบาทภารกิจกรมฯ เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธินั้น

ทั้งนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรณีผู้เสียหายในคดีอาญา หากถูกผู้อื่นกระทำให้เสียชีวิตโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ทายาทมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท (2) ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ 

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

แสดงความเห็น