กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ 77 หน่วย ใน 37 จ. เหตุพบบัตรปลอม-บัตรหาย/บัตรเกิน นับคะแนนใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยแบ่งเป็น 1. สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก กระบี่ 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ โดยกำหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 มาตรา 104 (เป็นเหตุมาจากมีบัตรเสีย เป็นบัตรเลือกตั้งปลอม)

2 สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหม่ รวม 76 หน่วยเลือกตั้ง ใน 37 จังหวัด โดยกำหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตรเกิน) โดยแบ่งเป็น เชียงราย  3 หน่วย  เชียงใหม่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย พิจิตร 2 หน่วย ลำปาง (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย สุโขทัย (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  2 หน่วย อุตรดิตถ์ 3 หน่วย กาฬสินธุ์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย ขอนแก่น 3 หน่วย ชัยภูมิ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย บึงกาฬ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เลย (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย สกลนคร 4 หน่วย หนองคาย 2 หน่วย อุดรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย บุรีรัมย์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย สุรินทร์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครราชสีมา (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย ชลบุรี 2 หน่วย ลพบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครสวรรค์ (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย ระยอง 2 หน่วย สระบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย ชัยนาท 1 หน่วย ราชบุรี 1 หน่วย พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล)  1 หน่วย อุทัยธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เพชรบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย กาญจนบุรี 3 หน่วย นนทบุรี 5 หน่วย ปทุมธานี 7 หน่วย ตรัง (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย สุราษฎรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย ระนอง 3 หน่วย นครศรีธรรมราช (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  4 หน่วย นราธิวาส (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  2 หน่วย กระบี่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย และประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  4 หน่วย โดยกำหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (โดยเป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตรเกิน)

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 106 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควร) รวม 5 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว เชียงราย 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4  และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก สระบุรี 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4

แสดงความเห็น