ครม.ไฟเขียวโอนอำนาจอนุมัติ-อนุญาตให้นายกฯเป็นการชั่วคราวใน 31 พ.ร.บ. อ้างแก้โควิด

นายอนุชา​ บูรพชัยศรี​ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ เปิดเผย​ว่า​ คณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ มีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 3.พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 4.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 5.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 6.พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 7.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 8.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562 9.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 10.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 11.พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 12.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 13.พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 14.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 15.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 16.พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 18.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 19.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 20.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 21.พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 23.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 24.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 25.พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 26.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 27.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 28.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 29.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 30.พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และ 31.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้

แสดงความเห็น