เพิ่มศักยภาพศูนย์เอราวัณ เร่งรับส่งผู้ติดเชื้อแยกตามระดับคัดกรอง

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สายด่วน 1669 (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีประชาชนโทรเข้าสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ศูนย์เอราวัณได้จัดเจ้าหน้าที่ผลัดดึกมาช่วยปฏิบัติงานในช่วงผลัดเช้า ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการโทรเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ประสานสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต จัดรถสำหรับรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถพยาบาลศูนย์เอราวัณ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.64 เป็นต้นมา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนของรถทหารอีก 8 คัน ที่ผ่านมาสามารถรับส่งผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้างได้ในระดับหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การนำส่งผู้ติดเชื้อเป็นไปด้วยถูกต้องตามระดับการคัดกรอง ศูนย์เอราวัณจะปรับแผนการนำส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและคัดกรองที่โรงพยาบาล เนื่องจากการสอบถามข้อมูลและการคัดกรองอาการผู้ติดเชื้อทางโทรศัพท์อาจจะคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งจะทำให้การนำผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลไม่ตรงกับระดับความรุนแรงของอาการป่วยโรคโควิด-19 ที่จำแนกความรุนแรงเป็น สีเขียว สีเหลือง สีแดง ทั้งนี้ศูนย์เอราวัณจะนำผู้ติดเชื้อที่รอเข้าสู่ระบบรักษาไปทำการคัดกรองที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสิรินทร เพื่อทำการคัดแยกว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดระดับใด จากนั้นจะนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป

แสดงความเห็น