ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 เม.ย. 2565  ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งก่อนเสนอรร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อ ครม. ในครั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24มี.ค.-7 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงบประมาณจำได้จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 2564  และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร์จะพิจาจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1  ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2564  วาระที่2-3 ในวันที่ 11-13 ส.ค. 2564  และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 23-24 ส.ค. 2564 จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 7 ก.ย. 2564 ต่อไป  

สำหรับวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวงเงินจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ที่ 1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง 5.66% โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2.36 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 76.15% ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 6.24 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.14% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.22% รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2.49 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.81%  และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02%

แสดงความเห็น