ครม.เห็นชอบร่างความตกลงฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าถึงฐานข้อมูล INTERPOL

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ครม. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลประเทศไทย (ตำรวจสากลกรุงเทพ) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การตำรวจสากลโดยตรง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย รวมถึงเป็นการดำเนินการตามนโยบายขององค์การตำรวจสากล ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลของประเทศต่างๆ ขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นภายในประเทศนั้นด้วย

ร่างความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์การตำรวจสากล จำนวน 9 ฐานข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลขององค์การตำรวจสากล และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง รวมถึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือความเป็นกลางขององค์การตำรวจสากล สำหรับฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยตรง ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี้

1)เรื่องเอกสารการเดินทางที่ถูกขโมยหรือสูญหาย (Stolen and Lost Travel Document -SLTD)

2)เอกสารราชการที่ถูกขโมย (Stolen Administrative Document)

3)ภาพการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กระหว่างประเทศ (International Child Sexual Exploitation Images -ICSE)

4)ระบบจัดการบันทึกและการติดตามอาวุธผิดกฎหมาย (Illicit arms records and tracing management system -iARMS)

5)เอกสารการเดินทาง (Edison TD)

6)ตารางหมายเลขอ้างอิงอาวุธปืน ขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL Firearms Reference Table -IFRT)

 7)ฐานข้อมูลแจ้งเตือนระบบดิจิทัล ขององค์การตำรวจสากลเกี่ยวกับเอกสาร (The Digital INTERPOL Alert Library – Document (Dial-Doc))

 8)ระบบข้อมูลอาชญากรรมขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL’s Criminal Information System (ICIS)) 

9)ระบบข้อมูลกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL Ballistic Information Network -IBIN)

ทั้งนี้ ร่างความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ได้แจ้งผลการลงนามให้สำนักเลขาธิการองค์การตำรวจสากลทราบ

แสดงความเห็น