ดุสิตโพล เผย คนไทยหนุนเปิดบ่อนถูกกม. ชี้ช่วยรัฐมีรายได้ บางส่วนห่วงมอมเมา ปชช.

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งพบว่าบ่อนพนันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่เชื้อ ทำให้เกิดกระแส วิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นควรกวดขันไม่ให้มีบ่อนผิดกฎหมาย หรือควรมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การเปิดบ่อนพนัน” จำนวนทั้งสิ้น 1,929 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม– 5 กุมภาพันธ์2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกรณีใดบ้าง

อันดับ 1 การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อน 92.55%

อันดับ 2 บ่อนการพนันผิดกฎหมาย 86.30%

อันดับ 3 สถานบันเทิง 63.36%

อันดับ 4 ปาร์ตี้สังสรรค์ของดาราคนดัง 61.84%

อันดับ 5 การไปเที่ยวในที่คนพลุกพล่าน 60.58%

2.การเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ ได้หรือไม่

อันดับ 1 ช่วยไม่ได้ 51.63%

อันดับ 2 ช่วยได้ 30.12%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 18.25%

3.“ผลดี-ผลเสีย” ของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ อันดับ 1 รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 81.97% 1 เป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว 69.22%

อันดับ 2 ลดปัญหาเรื่องการรีดไถ เก็บส่วย มาเฟีย ฯลฯ 62.15% 2 มอมเมาประชาชน 63.27%

อันดับ 3 ควบคุมดูแลได้ง่าย 58.04% 3 เยาวชนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี 61.79%

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย

อันดับ 1 เห็นด้วย 50.70%

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 36.70%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.60%

5. ถ้าประเทศไทยเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ประชาชนสนใจจะไปใช้บริการหรือไม่

อันดับ 1 ไม่สนใจ 83.14%

อันดับ 2 สนใจ 16.86%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานที่ต่าง ๆ ประชาชนให้ความสำคัญกับกรณีการแพร่ระบาดจากการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อนมากที่สุด ที่จำนวนร้อยละ 92.55 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดจากบ่อนการพนันผิดกฎหมาย ร้อยละ 86.30 นอกจากนี้ ยังมองว่าการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายนั้นไม่ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้ ที่จำนวนร้อยละ 51.63 และเห็นว่าช่วยได้ ที่ร้อยละ 30.12

ด้าน ผลดีของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ ทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 81.97 ส่วนผลเสียคือ เป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว ร้อยละ 69.22 ขณะที่ภาพรวมเห็นด้วยหากจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย ร้อยละ 50.70 แต่ไม่สนใจไปใช้บริการ ร้อยละ 83.14

นางสาวพรพรรณ ระบุอีกว่า ประเด็นดังกล่าว เป็นกระแสที่ถกเถียงกันในสังคมมาช้านานสำหรับประเด็นการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย แม้ผลสำรวจจะเห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ไม่เช่นนั้นก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องตามแก้กันอีกในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากปัญหาการลักลอบเล่นพนันในบ่อนต่าง ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยนั้น ส่งผลให้สังคมไทยตื่นตัวและเฝ้าจับตามองการรายงานสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่ยากต่อการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพราะผู้ติดเชื้อมักไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวความผิด ตลอดจนการตั้งข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคำถามเดิมที่ว่า ถึงเวลาหรือยังที่ควรมีการเปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเสียที

ทั้งนี้ จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพลในประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมาย เนื่องจาก เป็นการสร้างรายได้แก่ประเทศในการจัดเก็บภาษี ลดปัญหาการทุจริต การเก็บส่วย หรือ มาเฟีย ตลอดจนทำให้ควบคุมได้ง่าย

แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ยังคงต้องไขข้อข้องใจแก่ประชาชน ถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง อาทิเช่น ปัญหาหนี้สิน การมอมเมาประชาชน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชน เป็นต้น