ก้าวไกล ดันลต.ส.ส.ร. ผ่านเขตประเทศ หลังกมธ.ทุกฝ่ายเห็นร่วม ให้มาจาก ลต.ทั้ง 200 คน

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ โดยเบื้องต้นคาดว่าการพิจารณาเนื้อหารายมาตราจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม นี้ จากนั้นในสัปดาห์หน้ากมธ.ฯ จะลงมติเพื่อตัดสินในรายละเอียดที่ได้อภิปรายไว้เป็นรายประเด็น อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จากที่ฟังแนวโน้มของการอภิปรายแล้ว กมธ.ทุกฝ่ายมีแนวโน้ม ให้ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 100% ส่วนวิธีการเลือกตั้งนั้นยังมีข้อเสนอทั้งให้ใช้เขตประเทศ , เขตจังหวัด หรีอ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เบื้องต้นในความเห็นของพรรคก้าวไกล มองว่าควรใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อให้สิทธิของกลุ่มที่ขับเคลื่อนเชิงประเด็น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแอลจีบีที เข้าโอกาสสู่การได้รับเลือกเป็นส.ส.ร.  และจะแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้

นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ร. นั้น ตนมีความเห็นว่าควรเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมมากที่สุด ส่วนกรณีที่มีการเสนอคำแปรญัตติให้กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ เช่น มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านรัฐธรรมนูญ นั้นเท่าที่ทราบคือ ไม่มีประเด็นดังกล่าวแล้ว เพราะหากกำหนดสเปคดังกล่าวไว้อาจถูกครหาเกี่ยวกับการล็อกสเปคให้กับบางกลุ่มบางพวกได้

แสดงความเห็น