“กำนันตุ้ย” เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

กำนันตุ้ย เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชี้ระบบขนส่ง-สาธารณสุข-อินเทอร์เน็ต สิ่งจำเป็นต้องทำควบคู่กับนโยบายท่องเที่ยว หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน สร้างความสะดวก-มั่นใจให้นักท่องเที่ยว

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดไปแล้วนั้น สิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปแบบบูรณาการ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เช่น ระบบขนส่งมวลชน การวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งจังหวัด เพราะหากเมื่อเรามีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ นักท่องเที่ยวที่จะมาก็ไม่มีความสะดวก ดังนั้นเราต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไปด้วย โดยจากการลงพื้นที่ ตนพบว่าในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ค่อยถึงและไม่ครอบคลุม ซึ่งตรงนี้เราต้องเร่งพัฒนา ทั้งถนน ระบบขนส่งสารธารณะ เพื่อให้การเดินทางสะดวก ง่ายต่อการขนส่งและไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระบบอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าต้องครอบคลุม เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถใช้เป็นช่องทางติดต่อซื้อขายสินค้า รับจองที่พัก และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วย

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสาธารณสุข ทุกอำเภอมีโรงพยาบาล แต่หลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ชาวบ้านต้องเดินทางเข้ามายังในเมือง ทำให้เกิดความไม่สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเกิดความแออัด ทำให้โรงพยาบาลใหญ่ทำงานหนัก ดังนั้นเราต้องพัฒนาโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่มาตรฐาน รักษาโรคและอาการต่างๆได้ดีมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้าน รวมทั้งสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้การที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น จะต้องมีการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะกำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านมลพิษตามมา ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีค่า ดังนั้นเราต้องรักษาไม่ให้เสียหายจากการที่เรานำมาใช้

“ผมตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิด ซึ่งการพัฒนาทุกๆด้านจะต้องทำควบคู่กันไปแบบบูรณาการ เพื่อให้สิ่งที่จะทำมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมารวมทั้งการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผมเห็นว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไร ต้องพัฒนาเรื่องไหนบ้าง ผมอยากให้พี่น้องชาวราชบุรีทุกท่านเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวผมและกลุ่มพัฒนาราชบุรี พวกเราตั้งใจเข้ามาขับเคลื่อนบ้านเกิดทำให้พี่น้องทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ ความรู้ และทีมงานที่มีความสามารถหลายๆด้าน เราจะสามารถพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน” นายวิวัฒน์ กล่าว

แสดงความเห็น