“สมศักดิ์” เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการน้อมนำพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดโยงเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้เกิดพลังความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 8 จังหวัด แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จำนวน 231 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี รวมจำนวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

         โดย นายสมศักดิ์ กล่าวถึง ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาครอบครัว  ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมประเทศ มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547-2561 จำนวน 22,206  หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหมู่บ้านต้นกล้าที่เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ จำนวน 1,193 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังของชุมชน จากพลังศักดิ์สิทธิ์ พลังศรัทธา พลังปัญญา นำไปสู่พลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ด้วยความรัก ความเมตตา การให้อภัย การให้โอกาสของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยตนเอง โดยนำแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาผู้ค้าผู้เสพในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตามลำดับ และใช้แนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  

        นายสมศักดิ์ ยังกล่าวว่า ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความชื่นชมต่อแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยความเสียสละ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกคนการมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็ง และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง การชักจูงแนะนำให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนการช่วยเหลือเรื่องอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลง ไม่ขยายตัว ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน จนทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและตำบลปลอดภัย และขอให้กำลังใจทุกท่านได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานที่ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน ชุมชน และสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

        นอกจากนี้ ภายหลังจากประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  2 พื้นที่ คือ บ้านใหม่บางกระบาน หมู่ 7 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีกำนัน คือ นางนุศรา บุญผล เป็นผู้นำที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดความรุนแรง ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้พื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานและบ้านซ่าน หมู่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีนายชัยรัตน์ บัวนาค เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ใช้พลังศรัทธาจากกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน อาทิ กองทุนขยะเปลี่ยนเป็นเงิน การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ การช่วยเหลือผู้ผ่านบำบัดให้มีอาชีพและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ทำให้ทั้ง 2 หมู่บ้านประสบความสำเร็จตั้งอยู่บนรากฐานการให้โอกาส ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

แสดงความเห็น