“สมศักดิ์”พร้อมลุย ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ เล็งใช้นโยบาย ยธ. สร้างความรู้กม.-กระบวนการยุติธรรม

“สมศักดิ์”พร้อมลุยโครงการ”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” สุโขทัย-กำแพงเพชร-ตาก วางกรอบเร่งด่วน สร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาเกษตร-ปศุสัตว์ เล็งใช้นโยบาย ยธ. สร้างความรู้ด้านกม.-กระบวนการยุติธรรม ให้เกิดความเท่าเทียม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยให้รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบในพื้นที่เขตละ 3 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ติดตามและรับฟัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน เพราะปัญหาของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันมีผลมาจากลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจให้รัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่และรับผิดชอบรายจังหวัด ในส่วนของตนรับผิดชอบ จ.สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน โดยกรอบการทำงานจะแบ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วน เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ การแก้ปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในกลุ่มจังหวัดนี้ นอกจากนี้จะมีกรอบแนวคิดจากกระทรวงยุติธรรม เช่น การคุ้มครองสิทธิ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียม เพื่อให้สังคมปลอดภัย โดยการสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการสร้างการป้องกันด้านอาชญากรรมและยาเสพติดด้วย

“กลุ่มจังหวัดที่ผมรับผิดชอบเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับ จ.สุโขทัย บ้านเกิดของผม ซึ่งทำให้ผมน่าจะเข้าใจถึงปัญหาต่างๆได้ดี รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่างๆ วันนี้รัฐบาลต้องการรับฟังปัญหาต่างๆจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ปัญหา ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดี ซึ่งการให้รัฐมนตรีแต่ละคนลงไปรับผิดชอบเป็นกลุ่มจังหวัดจะเป็นการลงไปรับฟังปัญหาจากประชาชน เป็นการทำงานแบบรับฟังและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะนำรายงานของแต่ละกลุ่มมารวบรวมเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาระดับประเทศต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กลไกการขับเคลื่อนในส่วนของกลุ่มจังหวัดที่ตนรับผิดชอบนั้น จะมีตนเป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น โดยมีหน้าที่ กำหนดมาตรการ แนวทาง โครงการ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันใน 3 จังหวัด บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการหรือครม.ทราบ โดยแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มเราจะเน้นยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม ยกระดับคุณภาพกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ควบคู่ไปกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประสบภับพิบัติ การเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งการทำงานนั้นจะต้องบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่

แสดงความเห็น