“สมศักดิ์” มอบรางวัล ขรก.ดีเด่น ยธ.ขอให้สร้างประโยชน์ เป็นที่พึ่ง ปชช.


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน19 คนโดยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆเข้าร่วมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับรางวัล

นายสมศักดิ์ กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรมทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วในทางเทคโนโลยี รวมถึงส่วนต่างๆดังนั้นข้าราชการในยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัวกล้าคิดและก้าวออกจากกรอบจากการทำงานแบบเดิมที่คุ้นเคย แต่ต้องยึดคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง

พร้อมขอให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นในหลักจริธรรม 7 ประการ คือ สถาบันหลักของประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข // ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ // กล้าตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม // คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ // มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน // ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

“รางวัลที่ทุกคนได้รับคือเกีรยติภูมิที่ติดตัวไปจนวันตายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการรับราชการผมให้ความสำคัญกับงานนี้มากและขอให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและราชการรุ่นน้องขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เดินมีร่างกายที่แข็งแรงครอบครัวมีความสุขเราจะร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างกระทรวงยุติธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป” รมว.ยุติธรรมกล่าว

แสดงความเห็น